A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Achtkarspelen

gastouderopvang Achtkarspelen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Achtkarspelen

Ameland

gastouderopvang Ameland

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Dantumadeel

gastouderopvang Dantumadeel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Dantumadeel

Harlingen

't Kottertje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kotterstraat 47
8862ZL Harlingen

't Wad

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Midlumerlaan 13
8861JE Harlingen

Bij Rada

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Omdraai 17
8862DC Harlingen

BSO Grettingalaan

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Wielewaaltjes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Schoenerstraat 8
8862ZR Harlingen

gastouderopvang Harlingen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Grettingalaan

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

Het Tovervisje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Joost van de Vondelstraat 47
8862XB Harlingen

IKC Het Baken

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC het Baken

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J v Oldenbarneveltstr 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC Prins Johan Frisoschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

IKC Sint MichaŽlschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Schritsen 52
8861CV Harlingen

Peuter+ De Zeesterren

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB Harlingen

Heerenveen

Aldeboarn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

BSO Akkrum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

BSO Aldeboarn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallereed 2
8495KJ

gastouderopvang Heerenveen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Oan de Boarn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Industriewei 23
9011WH Jirnsum

Leeuwarden

Berntsjes bij Buurvrouw Bep

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J. Algerasingel 1b
9088AT Wirdum

Bij Maaike

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Sanpaed 2c
9024EC Weidum

BSO Goutum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

BSO Jongema

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Jongema 2
9001LA Grou

BSO kindcentrum Wytgaard

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

BSO Trianova

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

BSO Wytgaard

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

Buitenschoolse opvang Wirdum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De eestroom

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Droppingastraat 2
8923BW Leeuwarden

De Kleine Johannes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

De Lytse Twirre

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Michael

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Segherstraat 3
8932DG Leeuwarden

De Speelweide

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Speelweide

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Swirrel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greate Buorren 32
9055MV Britsum

De Swirrel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greate Buorren 32
9055MV Britsum

De Toekomst

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Vosseburcht

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Coornhertstraat 8
8913 H Leeuwarden

De Wielen, Galamastins

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Wielen, Galemastins

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Galemastins 2
8925GZ Leeuwarden

Dreumesgroep De Kleine Johannes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Elkes Gastouder Opvang

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Vlet 27
9001HS Grou

Esther

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Govert Flinckstraat 14
8932KP Leeuwarden

Friesma State (voorheen: MFC Grou)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

gastouderopvang Leeuwarden

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Grou Jongema

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Palet; Huizum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Palet; Huizum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC Aventurijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5 1
8921NM Leeuwarden

IKC Talentencampus Eigenwijs

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC Talentencampus Eigenwijs

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It SwannenÍst

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
S. van Galemawei 31
9022AC Mantgum

Kinderspeelhuis

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Droppingastraat 6
8923BW Leeuwarden

Leeuwarder Schoolvereniging

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

MichaŽlschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Montessori Kindcentrum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Ons Plakky

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Sanpaed 9
9024EC Weidum

Peuteropvang Wirdum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Theodorus Beekhuisstrjitte 2
9088AS Wirdum

SeerŰvers en L‚nrotten

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Master Jansenstrjitte 6
9022AN Mantgum

t Gollegrut

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Tante Duckie

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Oer de Feart 27
9084BP Goutum

Trianova

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Uniaskoalle (Pitstop)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

Us Wouterkes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Gibbeflecht 18
9022AJ Mantgum

Villa Emilia

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Villa Vrolijk

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Eeltsje Folkertsmawei 5P
8915DW Leeuwarden

Wergea

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
B.K. van den Bergstrjitte 2
9005PW Wergea

Wergea De Pastorie

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Wergea de Pastorie

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Leeuwarderadeel

gastouderopvang Leeuwarderadeel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Leeuwarderadeel

Noardeast-Frysl‚n

BSO de Pionier (voorheen de Flierefluiters)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Bernejister

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Burgerschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Burgerschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Fjouwerhoeke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Fennewei 2
9144CX Hantumhuizen

De Hoeksteen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Zwaluwstaart 49
9101HE Dokkum

De Hoeksteen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Zwaluwstaart 49
9101HE Dokkum

De Kanjers

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De KrŻpelhintsjes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Pikestjelp

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Pionier (voorheen De Kleine Wereld)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Spetters

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De Ukkepuk

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

gastouderopvang Noardeast-Frysl‚n

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Noardeast-Frysl‚n

Holwerd (Us Earste Begjin)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It Boartersplak Anjum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It Boartersplak Ternaard

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It Fugelnest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Krekt ķt it NÍst

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Madelief

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Ooststellingwerf

gastouderopvang Ooststellingwerf

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Ooststellingwerf

Opsterland

gastouderopvang Opsterland

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Schiermonnikoog

gastouderopvang Schiermonnikoog

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Schiermonnikoog

It Lytjhus

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Burg van den Bergstraat 15
9166PS Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Smallingerland

gastouderopvang Smallingerland

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Smallingerland

Sķdwest-Frysl‚n

Boartlik Bigjin

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

BSO IKC de LegeaŽn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Aesgewei 56
8647SG Sibrandabuorren

BSO Oppenhuizen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

By Richt

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
W. Westrastraat 6
8822VN Arum

De Bron

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Bron/Blinker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
H. Pollemastrjitte 2
8771RT Nijland

De Earste Trimen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
H. Pollemastraat 2
8771RT Nijland

De FlintertŻn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Van Camminghaweg 19
8822WB Arum

De Joopykjes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Moskeflap

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Penjumer Ulefeltsjes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lammert Scheltesstraat 12
8749GV Pingjum

De Speelboom

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Dip en Dappie

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Ielreager 63
8702CJ Bolsward

gastouderopvang Sķdwest-Frysl‚n

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Sķdwest-Frysl‚n

It PikepŰltsje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It ProtternÍst

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It Sintsje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Sanleansterdyk 13A
8736JA Reahus

KDV POV IKC de LegeaŽn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Aesgewei 56
8647SG Sibrandabuorren

Kindcentrum Sint Maarten

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Kinderopvang "Eigenwijs"

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Swan 31
8702CL Bolsward

Matroesjka

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Van Camminghaweg 69
8822WC Arum

Noukies Kinderopvang

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Swan 53
8702CL Bolsward

POV Lyts Yleke de Kogge

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Dassenboarch 23A
8651CB Ijlst

POV Lyts Yleke de Twine

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Sint Maartenschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peter van Tharborplein 2
8701EW Bolsward

Tille Wille

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Tille 7
8822WE Arum

Terschelling

gastouderopvang Terschelling

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Terschelling

Tytsjerksteradiel

gastouderopvang Tytsjerksteradiel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Tytsjerksteradiel

Vlieland

De Jutter

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

gastouderopvang Vlieland

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Vicky's Kraaiennest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Drift 2
8899BC Vlieland

Waadhoeke

't Fonnemint

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dordtse straat 40
9076CP Sint Annaparochie

't Huffelwufje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grietmanstraat 50
9076BD Sint Annaparochie

Boartershonk

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Johan Roordastrjitte 41
8851EB Tzummarum

Boartsje by Joke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Gibbeflecht 31
9035CS Dronrijp

BSO Berltsum De Foarutgong

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO de Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7a
9076EB Sint Annaparochie

BSO De Oanset

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peinserweg 1B
8811HK Ried

BSO de Romte

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoall‚nswei 2
9035BT Dronryp

BSO Wjelsryp

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lytse Buorren 27
8842LJ Wjelsryp

De Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

De Bernefenne

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Bildtdyk 36
9041CC Berlikum

De Cingel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Kabas

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Korendrager

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De Noordster

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Het Kortmorn 2
9072AK Nij Altoenae

De Oanset

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peinserweg 1b
8811HK Ried

De Oanset

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peinserweg 1b
8811HK Ried

De PŰlle

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Romte

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Slotschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076EC Sint Annaparochie

De Slotschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076EC St. Annaparochie

De Steven

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Syl

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Monnikebildtdyk 16
9078VE Oudebildtzijl

De Toermalijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Toermalijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dependance BSO Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB

Eben HaŽzer

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Eben HaŽzer

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Fleur

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Schurerstrjitte 1
8802ZV Franeker

Flinterkes

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lidlumerwei 22
8853GN Klooster-Lidlum

Fugelsang

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

gastouderopvang Het Bildt

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

gastouderopvang Littenseradiel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Littenseradiel

gastouderopvang Menaldumadeel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Menaldumadeel

Gastouderopvang Waadhoeke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Vijverstraat 17
8801TT Franeker

Gewoan Gesselig

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hearewei 2a
8851GB Tzummarum

Het Anker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Het Kwetternest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Kwetternest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Klaas van der Meijstrjitte 1C
9045PZ Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Tweede Thuis

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

It Anker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It Elfkes Plakje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Voorstraat 17
8804NE Tzum

It Hummelhonk

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Smidsreed 6
8804NH Tzum

it Kikkertfiskje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

It Lyts Finster

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dorpsstraat 4 b
8806KT Achlum

It Roekenest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Schwartzenbergstrjitte 4
9044NB Beetgum

it Waednest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HL Sexbierum

Janneke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Calspad 17
8802SB Franeker

Knabbel en Babbel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Vijverstraat 4
8801TT Franeker

Lyts Doanjum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dorpsstraat 2
8808HL

Lyts Libben

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

Lytse Ikke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Neptunusbaan 13
8802BG Franeker

Mini & Maxi

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Berltsumer Wiid 8
8801XB Franeker

Oebele

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dekemastraat 24
8804RA Tzum

Okidoki

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Peuteropvang Berltsum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. van Eijck van Heslingastraat 1
9041EG Berltsum

Peuteropvang de Hoekstien

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Orxmasingel 16 a
9036JW Menaam

Peuteropvang de Noordster

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
t Kortmorn 2
9072AK Nij Altoenae

Regenboog

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Klipper 71
8802NK Franeker

Ringeling

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Sint Radbodusschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

Sophia

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kwekerijleane 16
9041ER Berlikum

t Waednest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Tante Linda

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
C. Lelystraat 23
8802RZ Franeker

Tante Tien

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Van Burmaniastraat 65
9076AK Sint Annaparochie

Thus bij Aukje

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
It Tiltsje 6
9044NW Beetgum

Triviant

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Triviant

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

TSO SWS Tzummarum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
roordamastrjitte 41
8851EB Tzummarum

Ukkepuk & Co

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Ukkepuk & Co

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum

Villa Hakuna Matata

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Terpzicht 13
8804PA Tzum

Wjelsryp

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Weststellingwerf

gastouderopvang Weststellingwerf

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Weststellingwerf
Top