A+ A-

Medezeggenschap

Medezeggenschap

 • Directie, bestuur en Centrale Oudercommissie van de Stichting Kinderopvang Friesland verstaan onder medezeggenschap: “Het toetsen van het beleid van de Stichting Kinderopvang Friesland en het uitbrengen van adviezen aan deze Stichting door de Centrale Oudercommissie.”
   
  Om dit te kunnen doen op een juiste en goedgefundeerde basis zijn een aantal randvoorwaarden van belang:
   
  Het vroegtijdig meedenken en betrekken van de Centrale Oudercommissie in het besluitvormingsproces van de Stichting Kinderopvang Friesland
 • Goede informatievoorziening in een zo vroeg mogelijk stadium
 • Respect voor elkaar ‘s mening
 • Besluiten en adviezen worden getoetst aan het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening die wordt geboden door de Stichting Kinderopvang Friesland
 • Op iedere locatie is een oudercommissie actief. Oudercommissies kunnen hun invloed uitoefenen via de Centrale Oudercommissie richting directie en bestuur of rechtstreeks via de betreffende locatiemanager of adjunct-hoofd.

Partijen zijn het er over eens dat bestuur en directie niet verplicht zijn de door de Centrale Oudercommissie uitgebrachte adviezen integraal over te nemen. Verschillen in inzicht blijven mogelijk. Wanneer een advies niet wordt overgenomen, moet dit echter wel met reden worden teruggekoppeld naar de Centrale Oudercommissie alvorens een besluit definitief wordt.
 

Ondernemingsraad 

De Stichting Kinderopvang Friesland heeft een ondernemingsraad (OR) zoals wettelijk is verplicht. Ons werkveld is bovendien altijd  in beweging en daarom vinden we regelmatig overleg tussen  bestuurder en OR onmisbaar. De OR werkt volgens de bevoegdheden die omschreven staan in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onze OR behartigt de belangen voor alle medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland.

Contact: de OR van de Stichting Kinderopvang Friesland is te bereiken via achterbanskf@hotmail.com

 

 

 
Top